Bronnenlijst

A. (2010, 13 november). 6.000 asielzoekers met kerst op straat. Het Nieuwsblad, p. 12

A. (2010, 16 december). Opvang voor 40 jonge asielzoekers. De Standaard, p. 16

(2009). Voedingscentrum eerlijk over eten. Op www.voedingscentrum.nl

(s.d.). De Nederlandse Stomavereiniging. Op www.stomavereniging.nl

Baert, H., Hellinckx, L. & Van Stappen, P. (1991,1992) Geïntegreerde basisschakels in de armoedebestrijding. Rapport 1 en 2 + bijlagen. Leuven: LUCAS.

Balcaen, S. (2000). Betrokkenheid van senioren bij het buurtwerk. (Ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk

Bartholomees, R. (13/12/2010, 8u30). Kerstmarkt succes dankzij inzet vrijwilligers en goede weer. Het Nieuwsblad.

Be? (10/12/2010). Ann Bombeken zorgt voor ontbijt van de dementerende bejaarden. Het Nieuwsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk (26/02/2010).Het Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 7 januari 2011, op http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rechte_n.htm

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 maar 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector (30/05/2008). Het Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 7 januari 2011, op
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Bhh, (12/12/2010). VDAB wil duizenden langdurig werklozen aan vrijwilligersjob helpen. De Standaard.

Billiet, J. & Waege, H. (red.) (2001). Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Bocklandt, C. T. (2008). Grenzeloze solidariteit? : over migratie en mensen zonder papieren. Leuven: Acco.

Bollaert, H. (2010). Een brede kijk op praktijk in de wijk: een samenwerking tussen scholen, handelaars, organisaties en de wijk vanuit een brede schoolvisie. (ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC. Kortrijk

Breedveld, K., de Klerk, M., & de Hart, J. (2004). Ouderen en maatschappelijke inzet. geraadpleegd op. 24/12/2010. op https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/corp/common/,DanaInfo=www2.bsl.nl+framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

Brudoc. documentatiecatalogus CMDC, geraadpleegd op 12 december 2010, op http://brudoc.be/nl/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=241

Cattrijsse, L., Spiesschaert, F. en Vanthuyne T. (1997-2003). (ongepubliceerd) Afgerond onderzoek. Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg vzw.

Cemil B. (2010, 11 december). Asielzoekers moeten weg uit kraakpand. Het Nieuwsblad, p. 43

Clapuyt, K. (2001). Partners van personen met dementie als centrale mantelzorgers in de thuiszorg. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

CMSimple.dk (s.d.). Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland. Op www.kubler-ross.nl

Craeynest, K. & De Koker B. (2006). Een dak boven het hoofd. Weliswaar, 30(275), 14-16.

De Boer A.H., Schellingerhout R. en Timmermans J. M. (2003). Mantelzorg in getallen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deboosere, P., Demarest, S., Lorant, V., Miermans, P-J., Portet, M-I. & Van Oyen, H. (2006).
Gezondheid en mantelzorg. Sociaal-economische enquête 2001.

Decker, P. D. (2010). Woonbeleid : geprangd tussen selectiviteit en legitimiteit ? . Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme , 11 - 20.

Declerck, L. (2008). Focus op thuisszorg: opvangen in eigen kring. Brussel: Gezinsbond.

Decroos, T.& Bertier, C. (2006). Netwerk Dorpen verstevigt sociaal vangnet. Terzake, 2006(december), 26-30.

De Koker, B. (2006). Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs, T. & Lodewijckx, E.
(red.). Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de
zorg.
(pp. 115-142). Antwerpen: Garant

Dekyvere, T. (2006). Wonen: een basisrecht!?: Over de rol van het buurtwerk Veemarkt binnen de huisvestingsproblematiek.(ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC. Kortrijk.

Demesmaeker, M. (4 maart 2005). Geen 200 jaar België! Geraadpleegd op 12 december 2010, op http://www.n-va.be/nieuws/opinie/geen-200-jaar-belgi%C3%AB.

Demol, M. (1998). Het buurtwerk, vroeger en nu. Opbouwwerk Brussel, 14 (nr.63), 12-15.

Destombes, B. (2000). Zorgen voor een warme mantel: professionele ondersteuning van mantelzorg. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Devolder, T. (2010). Dementie en mantelzorg: Een brede kijk op ondersteuning en begeleiding. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Deweale, C. (2006). Straathoek, onvoorwaardelijk. Sociaal welzijnsmagazine, 3, 9-11

Deweale, C. (2010). Straathoekwerk: meer dan werken op straat. Sociaal welzijnsmagazine, 31/9, 8-10

Dochy, D. (2009). Welke factoren spelen mee in het werven van nieuwe vrijwilligers binnen het vrijwilligersbeleid van Lejo VZW. : Over de nood aan een aangepast, geoptimaliseerd vrijwilligersbeleid. (ongepubliceerd) Eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Efarma (2000). Efarma uw online apotheek. Op www.efarma.nl

Echardus, M., Huyse, L., & Hooghe, M. (2001). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Brussel: VUBPRESS.

Encyclo, online encyclopedie, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.encyclo.nl/begrip/implementatie

Fedasil. (sd). Geschiedenis. Opgeroepen op december 8, 2010, van www.fedasil.be: http://www.fedasil.be/nl/home/Geschiedenis/

Fluijt, K.J., jochems, J., Joosten, F. (reds.) (2008). Zakwoordenboek van de ouderenzorg. Doetenchem: Elsevier Gezondheidszorg.

FOV. Belangenbehartiger van het Sociaal-cultureel volwassenwerk. Geraadpleegd op 7 januari 2010, op http://www.fov.be/spip.php?article1518

Haeve, V. (2006). Vrijwilligers vasthouden: werkgroepen begeleiden in Jeugd en Gezondheid Brugge. (ongepubliceerd) Eindwerk in Bachelor Sociaal-Cultureel Werk, KATHO IPSOC, Kortrijk.

Hambach E. en E. Vanleene (2007). Ondersteuning in het vrijwilligerswerk(veld). Een kwalitatief en verkennend onderzoek. Antwerpen: Vlaams.

Hattinga Verschure, J. C. M. (1981). Het verschijnsel zorg: een inleiding tot de zorgkunde. Lochem: tijdstroom.

Heylen, L. & Mortelmans, D. (2006). Determinanten van mantelzorg. In: Jacobs, T. &
Lodewijckx, E. (red.). Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de
toekomst van de zorg
(pp. 65-90). Antwerpen: Garant.

Hortulanus, R.P. (2001). Leefomgeving en sociaal beleid. In Hortulanus, R.P., & Machielse, J.E.M. (reds.) Op het snijvlak van de fysieke en de sociale leefomgeving. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie bv.

ICEM – werkgroep opvangbeleid (2001). Evaluatieverslag van de ICEM – werkgroep opvangbeleid. Geraadpleegd op 2 oktober 2001, op http://www.picum.org/article/evaluatieverslag-van-de-icem-werkgroep-opvangbeleid.

ICEM-werkgroep opvangbeleid (2003), kerntaken voor het opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf in Vlaanderen. Aanbevelingen over wie wat moet doen.

Joseph Hubertus, L. (1995). Asielzoekers tussen rijk en gemeenten : onderhandelingen over de huisvesting van migranten (gepubliceerde) Recht, Katholieke universiteit Nijmegen

Keeman, J.N., Mazel, J. A., Zitman, F. G., (2009). Medische zorg voor illegalen. In: jaarboek huisartsgeneeskunde 2010 (p. 19 – 32).

Kolthof, G., ten Holte, E., Knoop, A. (red.) (1998). Een zieke thuis verzorgen. Bunnik: Landelijke vereniging voor thuiszorg.

Kort, H., Cordia, A., De Witte, L. (reds.) (2008). Langdurende zorg en technologie. Den Haag: Lemma.

Kuperus, M. (2005). De vereniging op survival: overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigingen. Utrecht: CIVIQ.

Kuperus, M, Meijs, L ., Brudney, J., & Tshirhart, M. (2007). Vrijwilligers als hout of als vis: een verkenning van de toekomst van vrijwilligerswerk. Vrijwillige inzet onderzocht: wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek naar vrijwilligerswerk, 4, 143 pag.

Laermans, R. (2007). Cultuurparticipatie in meervoud: empirische bronnen voor een genuanceerde visie op cultuurdeelname in Vlaanderen. Antwerpen: De Boeck.

Lans, J. (2007). Inleiding tijdens het Aedesdebat ‘Wijkaanpak: met elkaar, voor elkaar!’. Aedes Magazine, 21.

Larock, Y., Verschelden, G., & Vanthuyne,T. (2005). Participatie in verenigingen. Krachtlijnen uit de eerste onderzoekfases, Wisselwerk 4,2.

Loopmans, M., Stuyck, K. & Cieters, Y. (2005), Halve burgers? Over menswaardige huisvesting, ook voor asielzoekers en mensen zonder papieren,in: De Decker, P., Goossens, L. & Pannecoucke, I., Wonen aan de Onderkant, Antwerpen, Garant, pg. 195-216.

Maag Lever Darm Stichting (2004). Sondevoeding bij u thuis. Nieuwegein

Meert, H. (2008). Mens, maatschappij en ruimte. Berchem: EPO.

Messiaen, G. (2009). Gezondheid is geen koopwaar. Antwerpen: Garant.

M. Hooghe en E. Quentelier, De stabiliteit en verandering; De participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen(1998-2005). V.I.O 3(2), p. 17-26.

M. Loopmans, K. S. (2005). Wonen en welzijn voor asielzoekers en mensen zonder papieren.

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen (2010). Grenzen in de thuiszorg: praktijkgids voor hulpverleners. Leuven: Acco.

OCIV. (2000). Equity : nieuwe kansen voor minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt? Brussel: OCIV.

OCIV (2002), spreiding van asielzoekers, Brussel, OCIV, 6 december 2002.

online encyclopedie. (sd). sociale woning. Opgeroepen op december 8, 2010, van www.encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/sociale%20woning

Pascal De decker, L. G. (2005). wonen aan de onderkant. Antwerpen: Garant.

Pasques, F., Vanthuyne, T. e.a. (1992). Een andere levensweg. Gent: Universiteit Gent. Faculteit van de psychologische en pedagogische wetenschappen.

Pennen, T. (2003). Een slingerbeweging in de tijd: de fysiek-ruimtelijke context. In De Boer, N., Broekman,H., Kagie,P., Sprinkhuizen, A. & De Wild, J. (reds.), Heel de buurt gebundeld. Utrecht: NIZW.

Penninck, P. (11/12/2010). ‘Dag van de Ronde ‘wil met minstens 1640 fietsbellen rinkelen. Het Nieuwsblad.

Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie (2010.08.23). 23 Augustus 2010. Fedasil - Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers. Belgische Staatsblad, 2010000479.

Raaphorst, R. (2002). Een zieke thuis begeleiden. Utrecht: Lemma.

Schillemans, L. en Verschelden G. (2003). Ontwikkeling van een referentiekader voor opvoedingsondersteunende projecten. Gent: RUG.Vakgroep voor sociale agogiek.

Smet P. (2009) Beleidsnota Gelijke kansen.

Smeets, R. (20/10/2010). 'Mijn relativeringsvermogen is heel groot geworden' . Het Nieuwsblad

Soag. Hogeschool Gent:lid van de Universiteit Gent, geraadpleegd op 12 december 2010, ophttp://soag.hogent.be/soag/Onderzoek_dienstverlening_vorming/publicaties.asp

SoCius, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.socius.be/?action=onderdeel&onderdeel=29

Stapel, J., Keukens, R. (reds.) (2009). Zelfzorg en mantelzorg in sociologisch perspectief. In sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde (p.129-197).

Tegenbos, G. (2010). De verborgen geschiedenis van het welzijnsbeleid. Maturiteit of
midlifecrisis?Weliswaar, 92.

Terzake: praktijkblad voor lokaal beleid, i. e. (2009). Grondrechten, ook voor ’Mensen zonder wettig verblijf’. Brugge : Die keure.

Van Braeckel, L. (2010). Opzoek bij illegalen in Gent. Weliswaar, 97, 26-31.

Van Braeckel, L. Uitvoeringsbesluiten goedgekeurd (2010/03/04). Weliswaar .

Van Braeckel, L. Week van de Vrijwilliger: 27 februari tot 7 maart (2010/03/04). Weliswaar.

Vandekerkhove, L. (2007). Optimalisering van de vrijwilligerswerking MPI Zonnebloem: op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor een voorziening voor personen met een handicap. (ongepubliceerd) Eindwerk Bachelor in Maatschappelijk Werk, KATHO IPSOC, Kortrijk.

Vandeurzen J. (2009). Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Van der Padt, I. (2002). Zorgen voor je ouders. Boom: Teleac.

Vandenbussche, L. (2008). Samen zijn we sterk: op zoek naar een manier om mantelzorgers te motiveren om een partner in de hulpverlening te worden. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk

Van Nieuwenhuyze, S. (2010). Over de huidige nood aan meer opvang voor asielzoekers (ongepubliceerde) eindwerk Sociaal – Agogische werk, IPSOC Kortrijk

Vanoost, K. (2006), Huisjesmelkerij: hoe kunnen asielzoekers in procedure en mensen zonder papieren slachtoffer worden en wat doet de overheid ertegen?, Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, onuitgegeven verhandeling.

Van Roy, W., Hofman, J. & Bodart, P. (2008). Wijkbudget en Participatief budget. Terzake, 2008(december), 5-14.

Vanthuyne, T. en Roose, R. (2009, 23 januari). Forensisch welzijnswerk met kwaliteit. Alert, p.74-82.

Vanthuyne, T. (1997). Kinderen inbegrepen: educatief project over kinderen: catalogus. Brussel: Jeugd en Vrede.

Vanthuyne, T. (1997). Kinderen inbegrepen: doe-boekje over kinderrechten. Brussel: Jeugd en Vrede.

Vanthuyne, T. Universiteit Gent. Geraadpleegd op 21 december 2010, op http://www.researchportal.be/person/tine-vanthuyne-(UG_801001130917)/

Vanthuyne, T. ,Verschelden, G, e.a. (2006). Samen op een hobbelpaard: over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties. Antwerpen: Garant.

Vanwing, T., Vermeersch, L., Verschelden, G., Machiels, R. en Vandenbroucke A. (2006). Evoluties en kenmerken van niet-formele educatie: Delphi-onderzoek bij de regionale volkshogescholen. Leuven: KUL. Hoger instituut voor de arbeid.

Verbeke, L. & Busschots W. (2003). Buurtwerk: Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners. In H. Baert, M. De Bic, A. Desmet et M. Elslander, L. Verbeke (reds.), Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen (p. 404-417). 2de herwerkte versie. Brugge: Die Keure.

Verschelden, G., Coussée , F., Van de Walle, T., Williamson, H. (2010). The history of youth work in Europe: relevance for today’s youth work policy. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Verschelden, G. en Vanthuyne T. (2007). Vrijwilligerswerk en participatie aan het verenigingsleven binnenstebuiten. Sociale interventie. jaargang 16, nummer 4. p. 21-30

Verschelden, G. Naar een gefungeerde omschrijving van leerlingenbegeleiding.(2003). Brussel: VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

Verschelden, G. Universiteit Gent. Geraadpleegd op 21 december 2010, op http://www.researchportal.be/person/griet-verschelden-(UG_801001068875)/

Vlaanderen.be, uw startpagina voor de Vlaamse Overheid, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/index.shtml

VMSW (2007). Lokale statistieken wonen – huisvesting Wervik. Geraadpleegd op 8 december. Op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm.

Vtz-nederland.nl. Op www.vtz-nederland.nl

Vranken, J., Campaert, G. en Dierckx, D. (2009). Rapport Armoedebarometer 2009: decenniumdoelen 2017. Geraadpleegd op 18 november, op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2009/207_rapport_armoedebarometer.pdf

Vrijwilligerswerk in het protestantisme. Verenigde Protestantse Kerk in België. Geraadpleegd op 7 januari 2010, op http://vpkb.be/werking/vrijwilligerswerk-in-het-protestantisme

Vrijwilligerswerk in Welzijns- en gezondheidsector: subsidiëring (30/03/2010). Besluit van de Vlaamse Regering. Het Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 7 januari 2011, op http://www.lexalert.net/NL/index.php?page=31&detail=280

Vuylsteke, B. (2005), Illegaly Resident Third Country Nationals in Belgium: State approaches towards the mand their profile and social situation, European Migration Network.

Vuylsteke, V. (2002). Zorg voor zorgende handen: explorerend onderzoek naar de noden en de ondersteuning van de centrale mantelzorger bi palliatieve thuiszorgpatiënten vanuit Familiehulp. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Sociale Verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.

Waal, V., Van Ewijk, H., Scheijmans, I. & Van Vliet, K. (2008) Samenspel in de buurt – Burgers, sociale professionals en beleidsmaker aan zet. Amsterdam: SWP Uitgeverij.

Wanner, H. (2002). LETS: vrijwillgerswerk nieuwe stijl. Geraadpleegd op 28 november, op http://users.skynet.be/de.wrikker/LV_docs/Lets%20rapport%20Wanner.pdf

Welle, C. (2002). Dat doe je gewoon. Leusden: De Tijdsroom.

WRR (2005). Vertrouwen in de buurt. Amsterdam: Amsterdam University Press