Omschrijving

Fedasil

1. Historie

België is één van de landen die in 1951 de conventie van Génève heeft goedgekeurd. Deze conventie omschrijft dat de ondertekende landen bescherming moeten verlenen aan vluchtelingen die op hun grondgebied verblijven.
In 1986 opende het eerste opvangcentrum voor asielzoekers namelijk het Klein Kasteeltje. Voor 1986 kon men niet echt spreken van een goed opvangbeleid. De asielzoeker werd ingeschreven in een gemeente naar keuze en kreeg middelen van het OCMW.
In 1982 viel het eerste protest van de lokale overheden (OCMW en gemeentes). Deze overheden vonden dat de opvang voor asielzoekers alsmaar een federale materie werd, met als gevolg dat de asielzoekers zich meer gingen richten tot de ngo’s en verbleven ze zo meer in de grotere steden.
Het antwoord op dit protest was de oprichting van het Klein Kasteeltje in 1986. Deze organisatie gaf materiële steun aan asielzoeker, en gaf financiële steun aan asielzoekers die ontvankelijk werden verklaard. Het Klein Kasteeltje werkte ook aan het spreidingsplan om meer asielzoekers naar kleinere gemeentes te trekken.
Na de val van de Berlijnse muur en de crisis in Bosnië (1993) waren er veel asielzoekers. Daardoor moest de overheid enkele opvangcentra oprichten. Zo gingen er minder asielzoekers rechtstreeks naar de OCMW’s.
Alles liep vlot tot in 1998 er een crisis was in Kosovo. Er was opnieuw een overbezetting van asielzoekers. De overheid stimuleerde de OCMW’s om lokale opvanginitiatieven te organiseren, individuele woningen te voorzien voor asielzoekers en er werden opnieuw nieuwe opvangcentra opgericht.
In 2001 besliste de regering om materiële steun te voorzien in de ontvankelijkheidfase (nu opstartfase genoemd) en financiële steun in de gegrondheidfase.
In 2002 werd het fedasil opgericht (= federaal agentschap voor opvang van asielzoekers).
In 2007 werd er een nieuwe opvangwet gemaakt. De 2 voornaamste veranderingen van die wet waren de materiële steun tijdens de asielprocedure en de invoering van opvang in stappen.

2. Taken

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.
De hoofdtaak van Fedasil is alle opvangplaatsen in België te coördineren en te zorgen voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Fedasil draagt ook bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid. Nog een taak die ze hebben is het observeren en oriënteren van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Als laatste probeert Fedasil ook te werken aan de integratie van de opvangcentra in de gemeentes.
Ze werken ook samen met verschillende organisaties vb. Rode Kruis, lokale opvanginitiatieven,…